Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!

VIEŠINIMAS


Informacija apie parengtą UAB „VMG Lignum construction”  planuojamos ūkinės veiklos - sluoksniuoto lukšto medienos plokščių ir dvitėjinių medienos sijų gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „VMG Lignum construction”, į.k. 305621786, Liepų g. 67, Klaipėda, tel.: +37069757662, el. paštas: ruta.mosteikyte@vmglignum.eu.

 

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt.


 

Planuojama ūkinė veikla - sluoksniuoto lukšto medienos plokščių ir dvitėjinių medienos sijų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija, žemės sklypuose Ryto g. 4, Ryto g. 6, Menčių k., Akmenės r. sav.


Planuojamoje gamykloje bus gaminama sluoksniuoto lukšto medienos plokštės (LVL) ir dvitėjinės sijos iš plokštės (I-Joist) - statybinių konstrukcijų gaminiai. LVL plokštės metinė gamybos programa iki 150 tūkst. m3 suklijuoto lukšto medienos plokščių per metus. Produkcija būtų naudojama kaip klijuoto lukšto medienos lapai, skirti statyboms arba gaminama I-Joist produkcija. I-Joist sijų metinė gamybos programa iki 14 mln.m dvitėjinių sijų per metus. Tai gaminiai, kurie bus naudojami statybinėse konstrukcijose kaip pastatų sienų, perdangų, stogų konstrukcijoms.
Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo priemones ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, nuo 2022-11-14 iki 2022-11-29 darbo dienomis. Ataskaita taip pat yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2022-11-29 Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:
Protokolas:
Dalyvių sąrašas:

 

  

Pranešimas apie parengtą vėjo elektrinių išdėstymo specialųjį planą ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

   

Planavimo iniciatorius – UAB „Domimaks“, Panevėžio aplinkkelis 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. tel. +37045454014; el. paštas: info@dominari.lt., interneto svetainė: http://dominari.lt/.

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt., interneto svetainė: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Specialiojo plano pavadinimas – Vėjo elektrinių išdėstymo specialusis planas Panevėžio rajono savivaldybėje, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose.

Specialiojo plano tikslai - suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; - parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; - numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; - numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Su parengtu specialiuoju planu ir SPAV ataskaita galima susipažinti plano rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. Taip pat planas ir SPAV ataskaita viešinama planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje: http://dominari.lt/.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano ir SPAV ataskaitos (raštu, elektroniniu paštu) galima teikti plano ir SPAV dokumentų rengėjui iki 2022-01-17.

Viešas visuomenės supažindinimas su specialiuoju planu ir SPAV ataskaita vyks 2022-01-17, nuo 10 val. iki 11 val. internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt; skiltyje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ 

Su Specialiuoju planu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

SP%20Esama%20b%C5%ABkl%C4%97_Sprendiniai_Panev%C4%97%C5%BEys.pdf

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

SPAV_ataskaita.05.28_su%20breziniu_.pdf

Viešo visuomenės supažindinimo nuoroda:

https://teams.live.com/meet/94410747097991

Protokolas:

Protokolas.01.17_1.pdf

Dalyvių sąrašas:

Dalyvi%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdfPRANEŠIMAS APIE

Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimui

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU PLANUOJAMA ŪKINE VEIKLA

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos   ūkinės veiklos organizatorius

UAB   „Dantora“

Adresas

Laisvės   pr. 60, 05120 Vilnius

Telefonas, el. paštas

+370   640 40518, info@dantora.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas,

Liepų g. 66, 92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831, projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt

Interneto adresas:

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/

 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Planuojama ūkinė veikla: Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas.

 4. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos departamentas.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

 5. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai:

- Aplinkos apsaugos agentūra.

6. PAV dokumentų rengėjo interneto svetainės adresas su konkrečia aktyvia nuoroda į paskelbtą ataskaitą:

PAV ataskaita paskelbta ir eksponuojama adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/; skiltyje: viešinimas - http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/. Taip pat PAV ataskaita viešinama Dovilų seniūnijos patalpose adresu: Lašupio g. 1A, 96222 Dovilai, Klaipėdos r. Su ataskaita galima susipažinti nuo 2021-12-06 iki 2022-01-06. Informacija teikiama tel. Nr. +370 698 08831.

 7. Pasiūlymų teikimo tvarka:

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos iki 2022-01-06 galima teikti paštu adresu: Liepų g. 66, 92100 Klaipėda; el. paštu: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Pasiūlymų kopijas galima teikti PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

 8. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita tvarka:

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2022-01-06 nuo 17 val. iki 18 val. Dovilų seniūnijos patalpose adresu: Lašupio g. 1A, 96222 Dovilai, Klaipėdos r. 

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šias nuorodas:

Turinys.pdf

1_rinkmena_06.20.pdf

2_Rinkmena_06.20.pdf

3_Rinkmena_06.20.pdf

4_Rinkmena_06.20.pdf

5_rinkmena_06.20.pdf

Protokolas:

Protokolas.pdf


 

PRANEŠIMAS APIE 

UAB „Dantora“ planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo,    

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas) 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dantora“, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, į. k.: 305273835, tel. +370 640 40518, el. paštas: info@dantora.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100 Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis – naudingųjų išteklių – smėlio ir žvyro gavyba; mastas – išteklių gavybą numatoma vykdyti 5 ha ploto teritorijoje, išgaunant iki 180 tūkst.m3 išteklių, per metus išgaunant iki 100 tūkst.m3 išteklių; planuojamos naudoti technologijos - naudingojo sluoksnio gavybą numatoma vykdyti dviem pakopomis, atskirai kraunant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį; išteklių gavyba sausojoje karjero dalyje gali būti vykdoma krautuvu į automobilinį transportą, apvandenintoje dalyje – ekskavatoriumi, kraunant išteklius į nusausėjimo kaupus; karjero teritorijoje numatomas išteklių perdirbimas – sijojimas mobiliuoju sijotuvu. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)-A4E-8056, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. 

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu, viena pamaina, penkias dienas per savaitę; dulkėjimui sumažinti apie gavybos plotą numatoma įrengti 6 m aukščio pylimus, laistyti vandeniu išteklių transportavimo kelių dangas. 

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: išteklių gavyba bus vykdoma detaliai išžvalgytų išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo vietos alternatyvos nėra; gyvenamoji teritorija yra už 20 m nuo išteklių teritorijos ribos, visuomeninės paskirties teritorijų greta nėra. 

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus: 

 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. 
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius  

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra. 

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma. 

 10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

 

PRANEŠIMAS APIE  UAB „Raguvėlės vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Troškūnų sen. statybos ir eksploatacijos PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU PLANUOJAMA ŪKINE VEIKLA  

 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB „Raguvėlės vėjas“

Adresas

Rūtų g. 9, Raguvėlės k., Anykščių r. sav.

Telefonas, el. paštas

+370 621 76803, raguvelesvejas@gmail.com


2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas,

Liepų g. 66, 92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831, projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt

Interneto adresas:

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.Planuojama ūkinė veikla: vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Važdėlių k., Petkūnų k., Umėnų k., Nakonių k., Vaidlonių k., Juostininkų k., Rukiškių k., Vidugirių vs., statyba ir eksploatacija.
4. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos:

 1. Anykščių rajono savivaldybės administracija.
 2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
 3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
 5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

5. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai:- Aplinkos apsaugos agentūra.
6. PAV dokumentų rengėjo interneto svetainės adresas su konkrečia aktyvia nuoroda į paskelbtą ataskaitą:Ataskaita paskelbta ir eksponuojama adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/; skiltyje: viešinimas - http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/. Su ataskaita interneto svetainėje galima susipažinti nuo 2021-08-06 iki 2021-09-06. Informacija teikiama tel. Nr. +370 698 08831.
7. Pasiūlymų teikimo tvarka:Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos iki 2021-09-06 galima teikti paštu adresu: Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda; el. paštu: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Pasiūlymų kopijas galima teikti PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.
8. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita tvarka:Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2021-09-06 10 val. internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

(1)_Aiskinamasis_rastas.09.21.pdf

(2)_1_2_3_Priedai.09.21.pdf

(3)_4_5_6_7_Priedai.09.21.pdf

(4)_8_9_10_Priedai.09.21.pdf

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita nuoroda:

https://teams.live.com/meet/94899163685921

Protokolas:

2021-09-06%20susirinkimo%20protokolas.pdf

Dalyvių sąrašas:

2021-09-06%20dalyviu%20sarasas.pdf


Informacija apie parengtą ir papildytą UAB Homanit Lietuva poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Homanit Lietuva“, Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r., https://www.homanitlietuva.lt/, tel. +370 686 11484, el. p. info@homanit.lt. 
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, http://pajurioplanai.puslapiai.lt, tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com. 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Medžio plaušo plokščių gamyba Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. 
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.
PAV ataskaita nuo 2021 m. liepos 22 d. buvo paskelbta šioje nuorodoje: https://drive.google.com/drive/folders/1GnS7R3MQUwXE1o1de0aml1ifxDOULDQq?usp=sharing 
Taip pat ataskaita nuo 2021 m. liepos 22 d. buvo eksponuojama UAB „Homanit Lietuva“, Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r., tel. +370 686 11484, el. p. info@homanit.lt darbo dienomis 9–17 val. ir Pagirių seniūnijoje Šiltnamių g. 11-2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 260 5444 El. p. pagiriuseniunija@vrsa.lt seniūnijos darbo metu. 
Iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu ir el. paštu buvo galima teikti pasiūlymus ataskaitai (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita įvyko 2021 m. rugpjūčio 20 d. 17 val.
Dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyko nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://teams.live.com/meet/94279952762109
Protokolas:
Papildyta ir pakoreguota pagal pateiktas pastabas:Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Ylakių paukštynas“, Spiginio g. 3, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., tel. +370 682 14423; el. paštas: direktorius@ylakiupaukstynas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p.: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas Skuodo g. 21, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Numatoma statyti ir eksploatuoti vieną 2,3 MW elektros galios, 85 m bokšto aukščio vėjo elektrinę, atitinkančią „Enercon E-70“ vėjo elektrinės tipą, generuojant 10 kV įtampos elektros energiją. Elektros energija būtų naudojama savo poreikiams.

Parengta ataskaita viešai eksponuojama Ylakių seniūnijoje, Sedos g. 3, Ylakiai, Skuodo r. sav. nuo 2021-06-07 iki 2021-06-21 darbo dienomis. Taip pat ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Dėl paskelbto karantino viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2021-06-21 17 val. internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu: Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p.: klaipeda@nvsc.lt. 

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_04.13.pdf

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita nuoroda: 

https://teams.live.com/meet/945320269553740

Protokolas:

Protokolas_dalyviu_sarasas.21.06.28.pdf


PRANEŠIMAS APIE UAB „HOMANIT LIETUVA“ PLANUOJAMOS MEDŽIO PLAUŠO PLOKŠČIŲ GAMYKLOS STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB Homanit Lietuva

Adresas

Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.

Telefonas, el. paštas

+370 686 11484, a.ostrauskas@homanit.org

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo   dokumentų rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas,

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831, pajurio.planai@hotmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. 

Veiklos rūšis: Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama ekonominei ūkinei veiklai:

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

C
Apdirbamoji   gamyba


16Medienos bei   medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir   pynimo medžiagų gamyba16.2


Gaminių ir   dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
16.21

Faneravimo   dangos ir medienos plokščių gamybaMastas. Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 26 5000 m 3 medžio plaušo plokščių.

Planuojamos naudoti technologijos. Didelio tankio plokštės (HDF) gaminamos iš medienos pjuvenų, naudojant klijuojamąją medžiagą – formaldehido dervą bei sutankinant spaudimo būdu. Žaliava t. y. mediena yra nužievinama, smulkinama ir apdorojama (kaitinama, suspaudžiama, verdama, klijuojama, formuojama). Pagamintos medienos plokštės bus šlifuojamos, pjaustomos, dažomos, laminuojamos ir sulankstomos. Esant poreikiui, visų tipų plokštės (neapdorotos, šlifuotos, laminuotos ir t. t.) gali būti toliau apdorojamos, pavyzdžiui, gręžiamos, frezuojamos, perforuojamos ir kt.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas – LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 7.2 punktas – medienos masės iš rąstų ar panašios plaušinės žaliavos gamyba.

6.  Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinėti poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir „nulinę“ alternatyvas.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.

Iš visų pusių planuojamos ūkinės veiklos vietą supa Pagirių k. teritorijos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo tvarkomos teritorijos dalies nutolę apie 150–350 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nuo teritorijos nutolusios 300–540 m. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, nutolęs už 1,6 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos teritorijos nutolusios daugiau kaip 6 km. Planuojama ūkinės veiklos vieta nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 32 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

·     Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 

·     Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas

·     Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

·     Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

 Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Rehau Production LT“ (305565070), Laisvės pr. 121 Vilnius, tel. +370 5 2461400; el. paštas: vilnius@rehau.com. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127), Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – plastikinių grindų šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamyba. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35A, Klaipėda. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti ir eksploatuoti gamybos paskirties pastatą su administracinėmis patalpomis. Technologinio proceso metu, iš polipropileno ir polietileno žaliavos, bus gaminami plastikiniai grindų šildymo vamzdeliai ir kabelių kanalai. Dėl paskelbto karantino ataskaita viešai eksponuojama dokumentų rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt, 2020-12-17 17 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. +370 671 84579. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt. 

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

https://drive.google.com/drive/folders/1shBSfVXDN-NdHU0jL-bTCA31WSzHSlur

Viešo supažindinimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73989113181?pwd=dEhpakJ1OHFLS1R6WmVuWit5bmcrdz09

Meeting ID: 739 8911 3181
Passcode: 7p79t1

Susirinkimo įrašas:

2020_12_17.mp4 

Protokolas.pdf

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

Planavimo organizatorius – UAB „Domimaks“, buveinė: Panevėžio aplink. 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., direktorius Ruslanas Mikolaitis, tel. +370 698 34838, el. paštas: info@dominari.lt, interneto svetainė: http://dominari.lt/.

Plano pavadinimas – Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialusis planas.

Plano tikslai - suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; - parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; - numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; - numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, buveinė: Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt, interneto svetainė: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius, Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – planavimo organizatorius priima motyvuotą sprendimą atsižvelgti į subjektų pateiktas pastabas ir atlikti specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Priimto sprendimo motyvai: - atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą reikalauja Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; - strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu bus atliktas poveikio kraštovaizdžiui vertinimas, nustatant planuojamos ūkinės veiklos vystymo galimybes.

Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti planavimo organizatoriaus buveinėje ir planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://dominari.lt/, o taip pat plano rengėjo buveinėje ir plano rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. 

Motyvai_sprendimas_pasirasyti.pdf

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Dalis gero”, Birutės g. 9, Kaišiadorys, tel.: +370 682 14423, el. paštas: dalisgero@gmail.com.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla - vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype Spingės k. 4, Kražių sen., Kelmės r. sav.

UAB „Dalis gero“ numato statyti ir eksploatuoti vieną 2,5 MW elektros galios , 85 m aukščio vėjo elektrinę, nuomojamame žemės sklype Spingės k. 4, Kražių sen., Kelmės r. sav. Atsižvelgiant į LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, tokio tipo vėjo elektrinei taikoma 400 m skersmens sanitarinės apsaugos zona. Ūkinės veiklos organizatorius numato sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Parengta ataskaita viešai eksponuojama Kražių seniūnijoje, M.Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav. nuo 2020-05-18 iki 2020-05-29 darbo dienomis. Taip pat ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Dėl paskelbto karantino viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks internetinėmis priemonėmis programa „Skype“ adresu: https://join.skype.com/b7CRr4DitZX5, 2020-06-01 17 val. Norintys dalyvauti viešame supažindinime iki supažindinimo datos privalo registruotis el. paštu: pajurio.planai@hotmail.com, nurodant savo “Skype” adresą ir telefono numerį.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita visuomenės pasiūlymus ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_06.16.pdf  

Protokolas.mp4

Visuomenės informavimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Dalis gero”, Birutės g. 9, Kaišiadorys, direktorius Aidmantas Bernatonis, tel.: +370 682 14423, el. paštas: dalisgero@gmail..com.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

UAB „Dalis gero“ numato vykdyti vienos iki 2 MW galios vėjo elektrinės statybą ir eksploataciją. Vėjo elektrinės eksploatavimui būtina nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k. nuo 2019-10-28 iki 2019-11-12 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-11-12 Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Telšių departamentas, J.Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: +370 444 47 276, el. paštas: telsiai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_20.1.15.pdf

Protokolas_dalyviu_sarasas_pakoreguotas.pdf

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Sakuona“, Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskritis, tel. +370 46 440241, el. p.: info@sakuona.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybos teritorijos išplėtimas, rengiant teritorijų planavimo dokumentą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės sklype, esančiame Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23. Detaliuoju planu numatoma apjungti esamą teritoriją su greta esančiais UAB „Sakuona“ žemės sklypais. Išplečiamoje teritorijoje bus įrengtos atviros rąstų sandėliavimo aikštelės bei bus statomas produkcijos sandėlis. Esamos gamybos apimtys nebus didinamos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu numatoma patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas.

Susipažinti su parengta PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 12, seniūnijos darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-09-23 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Divyčio g. 37, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_Sakuona_12.23_be%20priedu.pdf

PVSV_Sakuona_12.23_priedai.pdf

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą dėl gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statybos ir eksploatacijos

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Capella Baltica“ (304733907), Svirno g. 3A, Vilnius, tel. +34 627 483 783, el. p. strazding_ev@capellaroyal.com.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127), Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Klaipėdos savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėda, savivaldybės darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-10-22 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėda. Taip pat 2019-11-05 17:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt. 

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_proteinas_07.29.pdf

Protokolas_proteinas.pdf

Protokolas_proteinas.10.22.pdf

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą dėl vėjo elektrinių įrengimo ir eksploatacijos Rėzgalių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Click2Sell”, į.k.: 300110581, Saulėtekio al. 15, LT-10221 Vilnius, direktorius Egidijus Andreika, tel.: +370 674 45569, el. paštas: info@cardinity.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k.: 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatacija Rėzgalių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

UAB „Click2Sell“ numato vykdyti dviejų iki 2 MW galios vėjo elektrinių statybą ir eksploataciją. Vėjo elektrinių eksploatavimui būtina nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Kaltinėnų seniūnijoje, Varnių g. 7, Kaltinėnai, nuo 2019-04-04 iki 2019-04-23 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-04-23 Kaltinėnų seniūnijoje, Varnių g. 7, Kaltinėnai, 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, el. paštas: taurage@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_04.23.pdf

Protokolas_dalyviu_sarasas_Baigtas.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ IR KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYBOS ĮMONIŲ EKSPLOATACIJOS - POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Vakarų medienos grupė”, į.k.: 142044723, Liepų g. 67, Klaipėda, tel.: +370 46 469555, +370 626 12374, el. paštas: info@vakarumg.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k.: 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla - medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploatacija, žemės sklype Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB „Vakarų medienos grupė“ vykdo medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybą Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje, valstybiniame žemės sklype, esančiame Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav. Numatoma vystyti medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją. Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos zona, apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.

Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo priemones ir sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, nuo 2019-01-07 iki 2019-01-23 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-01-23, 17 val. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_VMG.02.05.pdf  INFORMACIJA apie UAB „Jormeta“ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32 Kaunas., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Jormeta“, į.k. 303105358, Minijos g. 130-6, Klaipėda., tel. 867151531, el.p: jormeta.info@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. UAB „Jormeta“ PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32, Kaunas.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą bei baterijų ir akumuliatorių surinkimas ir laikymas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas bei UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 66, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 8 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 8 dieną, 16 val.. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija: Nacionalis VSC Kauno departamentas (K. Petrausko g.24, Kaunas, 8(37)331683, kaunas@nvsc.lt)

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

  Jormeta_PVSC_ataskaita_1107_pasirasyta.pdfINFORMACIJA APIE UAB "VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ" PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS

Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr.D1-885, 74 punktu, informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu.; https://www.mediena.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija.

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje.

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita nuo 2018-06-12 galima susipažinti UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėdoje darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo (ataskaita pateikta žemiau esančioje nuorodoje).

Nuo 2018-06-12, PAV ataskaita 20 darbo dienų eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. (+370) 425 56171, el. paštas: kaimiskoji.seniunija@akmene.lt.

Pasiūlymus dėl poveikio PAV ataskaitos galima pateikti per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2018-07-11 Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 16 val. 

PAV_ataskaita_Vakaru_medienos_grupe_201800920.pdf


INFORMACIJA apie V.Plūko IĮ planuojamos ūkinės veiklos – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: V.Plūko iį ,Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. +37069840120, el.p: plukoimone@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 64-428, Klapėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.coma

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. V.Plūko IĮ PŪV – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimas Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: ENTP tvarkymo veiklos pakeitimas (atliekų tvarkymo zonų plano koregavimas, vienu metu laikomų atliekų kiekių koregavimas). Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos patalpose, esančiose Minijos g. 2, 86232 Dovilai, Klaipėdos r. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 64-428, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 23 dieną, 17 val. V.Plūko IĮ patalpose Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 64-428, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

 

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą:

PVSV_SAZ_ataskaita_Pluko.pdf
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu; https://www.mediena.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija. 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje. 

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: 

- Akmenės rajono savivaldybės administracija; 

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

Su PAV programa galima susipažinti UAB „Vakarų medienos grupė“ biuro pirmo aukšto patalpose Liepų g. 68, Klaipėda darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 10 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo. 

Pasiūlymus dėl poveikio PAV programos galima pateikti PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programa:

PAV_Programa_viesinimui_MedienosGrupe_Akmene.pdf